Veelgestelde vragen

Het antwoord op een aantal veelgestelde vragen over de pensioenregeling van SNPS voor werknemers van Shell.
Onderverdeeld in 7 secties:

Uw persoonlijk portaal

Wat is mijn persoonlijk portaal?

Op uw persoonlijk portaal vindt u alle pensioeninformatie bij elkaar. Op 1 plek, dat is handig. Wij geven u een totaaloverzicht van uw pensioensituatie. Wilt u hier iets aan veranderen? Dat kan. Bij iedere aanpassing ziet u duidelijk wat dit voor uw pensioen betekent. We geven u ook uitleg bij veranderingen in uw werk- of privésituatie: ook dat kan van invloed zijn op uw pensioen. Bij 'Mijn archief' vindt u een overzicht van uw persoonlijke documenten. Als u voor de 1e keer inlogt, kunt u ook een handige welkomstvideo bekijken.

Hoe kom ik op mijn persoonlijk portaal?

U logt in op uw persoonlijk portaal.U gebruikt hiervoor uw DigiD. Wilt u zonder DigiD inloggen? Maak dan eerst een account aan. Hiervoor heeft u uw relatienummer nodig. Let op: als u voor het eerst een account aanmaakt, krijgt u van ons een e-mail. Uw e-mailadres moet dan wel bij ons bekend zijn. Is dat niet zo? Geef dan eerst uw e-mailadres aan ons door.

Waarom moet ik inloggen?

Dit persoonlijk portaal is alleen voor u bestemd. Door in te loggen weten wij wie u bent. Het is uw digitaal paspoort.

Kan ik ook via mijn mobiel en/of tablet inloggen?

Jazeker! Uw persoonlijke portaal is volledig te gebruiken met een desktop, notebook of tablet. Voor een smartphone hebben we de schermindeling iets aangepast. Dan is het ook op een klein scherm goed te gebruiken.

Kan ik mijn naam of adres zelf aanpassen?

We krijgen uw gegevens van verschillende instanties. Uw werkgever geeft uw naam aan ons door. Uw woonadres en uw burgerlijke staat krijgen we van de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens kunt u dus niet zelf aanpassen. Op uw persoonlijk portaal kunt u wél uw taalvoorkeur, uw e-mailadres en uw correspondentieadres aanpassen.

Nieuw in dienst bij Shell: aan de slag

Ik ben in dienst getreden bij Shell maar heb tot op heden nog niets gehoord over mijn pensioen. Wanneer krijg ik bericht van het pensioenfonds?

Aan het eind van de maand waarin u in dienst komt, wordt u door Shell aangemeld als nieuwe deelnemer van SNPS. In de maand daarop krijgt u van ons een bericht met meer informatie over uw persoonlijk portaal. We versturen deze informatie naar uw e-mailadres bij Shell.

Nieuw in dienst bij shell: waardeoverdracht

Ik wil graag het pensioen dat ik in het verleden heb opgebouwd, overdragen naar SNPS. Hoe moet ik dat doen en is het wel verstandig om mijn pensioen over te dragen naar SNPS?

De startbrief bevat een formulier waarmee u een verzoek tot waardeoverdracht kunt doen. Door dit formulier ingevuld en ondertekend naar ons terug te sturen machtigt u SNPS om uw pensioengegevens met uw vorige pensioenuitvoerder uit te wisselen.
Zodra het formulier door SNPS is ontvangen, starten we de waardeoverdrachtprocedure voor u. Of het voor u verstandig is om uw pensioen over te dragen naar SNPS kunnen wij niet voor u beoordelen. Dit is afhankelijk van uw eigen situatie en voorkeuren. De pensioenregeling van SNPS is een beschikbare premie pensioenregeling. De beleggings- en rente risico’s van zo’n regeling liggen bij u als deelnemer. U moet zelf beoordelen of waardeoverdracht voor u verstandig is.
Een mogelijk voordeel van waardeoverdracht is dat al uw opgebouwde pensioen bij één uitvoerder is ondergebracht en uiteindelijk ook door één instantie wordt uitgekeerd. Het is echter van belang om uw 'oude' en uw 'nieuwe' pensioenregeling goed met elkaar te vergelijken en hiervoor eventueel een eigen financieel adviseur in te schakelen.
Let op: op dit moment is de marktrente zeer laag. De wettelijke rekenregels voor waardeoverdracht houden niet voldoende rekening met deze gedaalde rente. Dat heeft tot gevolg dat waardeoverdracht vanuit een middelloon- of eindloonregeling naar een beschikbare premieregeling nadelig kan uitpakken. Dat komt omdat pensioenaanspraken uit zulke regelingen tegen een hogere rente dan de huidige marktrente moeten worden berekend. Over te dragen waarde zal daardoor lager zijn dan bij berekening op basis van de huidige lage marktrente. Hoe dichter u bij uw pensioendatum bent, hoe groter dit nadelige effect kan zijn. Het kan in deze situatie mogelijk verstandiger zijn om de waarde niet over te dragen. Is deze situatie bij u van toepassing, dan raden wij u aan om advies te vragen aan een financieel adviseur.

Hoe lang duurt het voordat mijn waardeoverdracht is afgerond?

Een waardeoverdracht duurt over het algemeen lang. Het traject bestaat uit de volgende stappen:
  1. Nadat u het verzoek tot waardeoverdracht bij SNPS gedaan hebt, neemt SNPS binnen 1 maand contact op met uw vorige pensioenuitvoerder om uw pensioengegevens op te vragen.
  2. Uw vorige pensioenuitvoerder moet binnen 2 maanden na ontvangst van het verzoek van SNPS de gevraagde gegevens aan SNPS doorgeven.
  3. SNPS moet u een offerte sturen binnen 2 maanden na ontvangst van de pensioenopgave van uw vorige pensioenuitvoerder.
  4. Als u besluit om de waarde van uw pensioen over te dragen, moet u binnen 2 maanden na ontvangst van de offerte de akkoordverklaring getekend terugsturen naar SNPS.
  5. Zodra SNPS uw akkoordverklaring heeft ontvangen, wordt er direct een betalingsverzoek gedaan bij uw vorige pensioenuitvoerder.
  6. Uw vorige pensioenuitvoerder moet binnen 10 werkdagen de overdrachtswaarde aan SNPS overmaken.

Aanvraagformulier inkomende waardeoverdracht

Shell netto pensioenregeling

Waarom is er een netto pensioenregeling?

Vanaf 1 januari 2015 mag u voor het deel van uw pensioengevend salaris dat boven het fiscale maximum uitkomt, alleen voor uw pensioen sparen uit uw netto inkomen (na aftrek loonbelasting). Dat is een maatregel van de overheid. Met de Shell netto pensioenregeling kunt u over uw gehele inkomen een pensioen opbouwen.

Wat is het fiscale maximum?

De overheid heeft een fiscaal maximum gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit bruto loon pensioen wordt opgebouwd. Bent u na 30 juni 2013 bij Shell in dienst gekomen? Kijk dan voor informatie over het fiscale maximum op de pagina Uw SNPS pensioen. Bent u voor 1 juli 2013 bij Shell in dienst gekomen, dan kunt u voor informatie over het fiscale maximum terecht op de website van Stichting Shell Pensioenfonds: www.shell.nl/pensioenfonds

Wat is het verschil tussen netto en bruto pensioen?

Het verschil zit hierin, dat over de pensioenpremie voor een netto pensioenregeling eerst loonbelasting moet worden betaald. Daar staat tegenover dat de pensioenuitkering vanaf de pensioendatum dan onbelast is. In een bruto pensioenregeling, is dat precies andersom. Over de premies hiervoor betaalt u nu geen loonbelasting. Als gevolg daarvan wordt straks over de pensioenuitkeringen loonbelasting geheven.

Wat betekent de netto pensioenregeling voor mijn partner?

Bij deelname aan netto regeling is uw partner ook verzekerd voor het deel van uw salaris dat boven het fiscale maximum uitkomt. Als u zou overlijden tijdens uw dienstverband bij Shell, dan ontvangt uw eventuele partner een partnerpensioen. Voor het deel van uw salaris tot het fiscale maximum is dit een bruto uitkering. Voor het deel van uw salaris dat boven het fiscale maximum wordt het partnerpensioen netto uitgekeerd zolang uw partner leeft.

Moet ik deelnemen aan de netto pensioenregeling?

Nee, de regeling is vrijwillig. U kunt zelf bepalen of u aan deze regeling mee wilt doen als uw pensioengevend salaris boven het fiscale maximum uitkomt. De Shell netto pensioenregeling maakt maximaal gebruik van de mogelijkheden die in de fiscale wetgeving vanaf 1 januari 2015 biedt voor pensioen sparen uit uw netto inkomen. Uw inleg wordt volledig bestemd voor uw pensioen, zonder aftrek van algemene uitvoeringskosten of winstmarges. Lees meer over de belangrijkste voordelen.

Kan ik op elk moment in- of uitstappen?

Als u liever niet wilt deelnemen aan de Shell netto pensioenregeling, dan kunt u een formulier invullen. Ook na deelname kunt u maandelijks besluiten om niet langer mee te doen met de Shell netto pensioenregeling. De al betaalde premies blijven in dat geval wel bestemd voor het netto pensioen. U vindt hier het opt out formulier, u moet daarvoor wel ingelogd zijn op het Shell netwerk. Als u geen toegang hebt tot het Shell netwerk, kunt u het formulier aanvragen via HR services.

Kan ik met terugwerkende kracht meedoen?

Nee, dit is niet mogelijk.

Kan ik gedeeltelijk deelnemen?

Nee, het is niet mogelijk om gedeeltelijk deel te nemen. Ofwel u neemt deel voor uw volledige salarisdeel dat boven het fiscale maximum uitkomt in de netto regeling of u ziet af van deelname.

Ik werk in het buitenland, hoe zit dat?

Deelnemers ontvangen, zolang zij bij Shell werken, maandelijks een bruto toelage op hun salaris boven het fiscaal toegestane maximum. Deze toelage is bedoeld om als premie in te leggen in de netto pensioenregeling. Deelnemers in het buitenland ontvangen deze toelage netto. Dat werkt als volgt: na aftrek van het Nederlandse 52% belastingtarief, wordt het resterende bedrag gebruteerd volgens het van toepassing zijnde lokale belastingtarief. Vervolgens wordt deze toelage netto ingelegd in de netto pensioenregeling, of wordt deze uitbetaald als u niet deelneemt aan de netto pensioenregeling.

Mijn vraag staat er niet bij. Waar kan ik terecht?

U kunt terecht bij onze servicedesk. U kunt mailen naar snps@achmea.nl. Bellen kan ook, op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer (013) 462 35 92.

Wijzigingen in uw werk- of privéleven

Moet ik mijn partner en kinderen aanmelden bij SNPS?

Als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft gesloten, dan is uw partner automatisch bij ons verzekerd en hoeft u niets te doen. Als u een notariële samenlevingsovereenkomst hebt gesloten, moet u een kopie van deze overeenkomst naar SNPS sturen. Uit de overeenkomst moet blijken dat u uw partner heeft aangewezen als begunstigde voor het partnerpensioen. Uw kinderen zijn automatisch verzekerd voor een wezenpensioen. Hiervoor hoeft u dus niets te doen.
Partner en kinderen aanmelden bij SNPS

Ik ben verhuisd. Moet ik mijn adreswijziging doorgeven aan SNPS?

Als u verhuist binnen Nederland dan ontvangt SNPS uw nieuwe adresgegevens automatisch via uw gemeente. Als u emigreert of verhuist buiten Nederland, dan moet u uw nieuwe adresgegevens wel zelf aan ons doorgeven.

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik uit dienst ga?

Als u bij Shell uit dienst gaat, dan eindigt de maandelijkse premie-inleg. Het pensioenkapitaal dat u hebt opgebouwd tot het moment van uitdiensttreding blijft voor u belegd. Gaat u naar een andere werkgever? Dan bouwt u mogelijk in de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever weer pensioen op. Het pensioenkapitaal dat u bij SNPS heeft opgebouwd kunt u bij SNPS laten staan maar u kunt het ook overdragen naar uw nieuwe pensioenregeling. Dit noemen we 'waardeoverdracht'.

Pensioenregeling

Wat is een beschikbare premieregeling?

Een beschikbare premieregeling is een pensioenregeling waarbij de hoogte van het pensioen afhankelijk is van de tijdens de pensioenregeling beschikbaar gestelde premies en de beleggingsresultaten.
Bij SNPS bouwt u pensioenkapitaal op met maandelijkse premies van de werkgever en van uzelf. De premie is gebaseerd op uw pensioengrondslag op het moment dat de premie wordt ingehouden. Met het uiteindelijk opgebouwde pensioenkapitaal koopt u op uw pensioendatum pensioen in bij een externe verzekeraar. Vantevoren is niet bekend hoeveel pensioen deze premie oplevert. De hoogte van de pensioenuitkering hangt voornamelijk af van de premie, de beleggingsresultaten en de rente op het moment dat u het pensioen inkoopt.

Hoe lang wordt het partnerpensioen en/of wezenpensioen uitgekeerd?

Als u tijdens uw actief dienstverband bij Shell overlijdt, dan ontvangen uw partner en/of uw kinderen nabestaandenpensioen. Uw partner ontvangt zowel een tijdelijk als een levenslang partnerpensioen. Het tijdelijk partnerpensioen keert uit tot de 67-jarige leeftijd van uw partner en het levenslang partnerpensioen keert uit tot het moment dat uw partner overlijdt. Als u ook deelneemt in de netto pensioenregeling, ontvangt uw partner naast het bruto partnerpensioen ook een levenslang netto partnerpensioen. Het wezenpensioen keert uit tot de 18-jarige leeftijd, of als uw kind studeert of invalide is, tot 24-jarige leeftijd.
Overlijden deelnemer

Ontvangen mijn nabestaanden het nabestaandenpensioen automatisch?

Woont u in Nederland? Dan ontvangt SNPS bij uw overlijden automatisch bericht van uw gemeente. Uw nabestaanden worden dan automatisch geïnformeerd over eventuele toekenning van partner- en/of wezenpensioen.
Woont u niet in Nederland? Dan dienen uw nabestaanden ons te informeren over uw overlijden. Na ontvangst van de benodigde stukken, zullen uw nabestaanden door SNPS worden geïnformeerd over eventuele toekenning van het partner- en/of wezenpensioen.

Kan ik extra pensioen opbouwen?

De pensioenregelingen van SNPS kennen geen mogelijkheid om extra pensioen op te bouwen. U kunt eventueel wel zelf sparen voor meer inkomen voor later bijvoorbeeld via een individuele (pensioen)verzekering of een bankspaarproduct.

Waarom bouw ik niet over mijn gehele salaris bruto pensioen op?

Omdat u straks ook AOW-uitkering van de overheid ontvangt, is het niet nodig dat u over uw gehele salaris tot aan het fiscale maximum pensioen opbouwt. Het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt, wordt de 'franchise' genoemd. De franchise wordt jaarlijks door het bestuur van SNPS vastgesteld.

Betaal ik in het buitenland ook belasting over het pensioen dat ik ga ontvangen?

Dat is afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt tussen Nederland en het land waarin u woont. In sommige gevallen betaalt u geen belasting over uw pensioen. U kunt hiervoor contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of dit nakijken op de website van de SVB: www.svb.nl.

Collectief Variabel Pensioen

Voor wie is het?

Het variabel pensioen dat SNPS aanbiedt heet CVP. Het is een uitbreiding van de SNPS bruto pensioenregeling en de Shell netto pensioenregeling. Veel deelnemers in SNPS nemen alleen deel aan de netto pensioenregeling. Zij bouwen hun bruto pensioen op bij SSPF, het CVP heeft geen betrekking op de SSPF-pensioenregeling. Iedere deelnemer van SNPS die 57 jaar of ouder is, kan deelnemen in het CVP. Op leeftijd 57 moet u de keuze maken tussen een vast of een variabel pensioen. Uw huidige pensioenregeling bij SNPS blijft verder ongewijzigd. Ook blijft het nog steeds mogelijk om zelf bij een externe pensioenuitvoerder naar keuze op de pensioendatum een vast pensioen aan te kopen.

Ik ben bij SSPF al met (vervroegd) pensioen, dan geldt het CVP toch niet voor mij?

Als uw SNPS netto pensioen is nog niet ingegaan, dan moet u kiezen of u wel of niet wilt deelnemen aan het CVP. Het maakt niet uit dat u al met (vervroegd) pensioen bent bij SSPF.

Ik ben uit dienst bij Shell en leg geen premie meer in, dan geldt het CVP toch niet voor mij?

Als u bij Shell uit dienst bent, worden er geen premies meer ingelegd voor de opbouw van uw pensioenkapitaal. Dit heeft verder geen gevolgen voor uw (mogelijke) deelname aan het CVP en u moet kiezen of u wel of niet wilt deelnemen aan het CVP. Het maakt niet uit dat u bij Shell uit dienst bent.

Wat is er variabel?

De aanspraken in het CVP zijn variabel. In het CVP wordt het opgebouwde pensioenkapitaal van deelnemers collectief belegd. Daarnaast delen deelnemers risico’s op overlijden en langleven met elkaar. Omdat de behaalde resultaten in het CVP gespreid worden verwerkt, neemt het risico op een grote schok in uw pensioen af. Hoe dit spreiden van resultaten werkt, wordt toegelicht in de video: 'Spreiding van resultaten'. Hierin wordt uitgelegd hoe de jaarlijkse resultaten van invloed zijn op het pensioen in CVP.

Zijn er voorwaarden om mee te doen?

De basisvoorwaarde is dat u deelneemt aan de Shell pensioenregeling in het pensioenfonds SNPS. Dit kan zijn de bruto danwel de netto pensioenregeling binnen SNSP, of allebei. Iedereen die 57 jaar of ouder is kan deelnemen in het CVP. Op leeftijd 57 moet u de voorlopige keuze maken tussen een vast of een variabel pensioen, bij pensionering maakt u de definitieve keuze. Uw huidige pensioenregeling blijft verder ongewijzigd.

Wat zijn de alternatieven?

Variabel - Als u na uw pensionering een variabel pensioen van SNPS wilt ontvangen, dan kiest u om deel te gaan nemen in het CVP. Uw opgebouwde individuele pensioenkapitaal wordt dan geleidelijk omgezet naar pensioenaanspraken in het CVP en wordt belegd volgens de collectieve CVP beleggingsmix.
Vast - Als u op uw pensioendatum een vast pensioen bij een externe pensioenuitvoerder aan wilt kopen, dan kiest u om niet deel te gaan nemen in het CVP. U blijft dan uw pensioenkapitaal opbouwen en beleggen volgens uw individuele Life cycle profiel in de bestaande pensioenregeling (IDC).

Is afkoop van het kapitaal mogelijk?

Afkoop van het kapitaal is alleen mogelijk als het pensioen uitkomt onder de wettelijke afkoopgrens (jaarlijks bruto pensioen 2017; €467,89). In alle andere gevallen moet het opgebouwde pensioenkapitaal worden gebruikt voor de aankoop van een vast of variabel levenslang pensioen, eventueel in combinatie met een partnerpensioen.

Zijn er ook andere fondsen die dit product aanbieden?

Er zijn enkele andere fondsen die een soortgelijke collectieve producten aanbieden of gaan aanbieden. Daarnaast zijn er enkele verzekeraars die individuele producten aanbieden, waarbij na pensioendatum kan worden doorbelegd.

Kan ik ook stoppen met CVP als het niet bevalt?

Bij pensionering is het mogelijk om een definitieve keuze te maken. U kunt dan alsnog kiezen om niet mee te doen aan CVP en dus uit te stappen. Echter tussen het moment van de voorlopige keuze en definitieve keuze is het niet mogelijk om in/uit te stappen. Let ook op dat bij uitstappen op de pensioendatum alle nog openstaande positieve en negatieve resultaten in één keer worden verrekend.

Wat kost het mij als deelnemer?

In het CVP wordt elk jaar een bedrag afgetrokken van het resultaat om de administratiekosten te dekken. Tot 1 april 2022 is deze aftrek maximaal 0,1% van het voor u in het CVP belegde vermogen en betaalt Shell de resterende administratiekosten. Na deze periode wordt deze kostensystematiek in overleg tussen de werkgever en de Centrale Ondernemingsraad opnieuw bezien. Deze kan dan worden aangepast maar hij kan ook ongewijzigd blijven. Op dit moment kan hier nog niets over worden gezegd. Het verschil met de extern aan te kopen vaste uitkering is dat bij aanvang alle kostenvergoedingen worden verrekend in uw vaste uitkering.

Wat is het investeringsbeleid in het CVP?

Uw pensioenaanspraken in het CVP worden belegd volgens de vaste CVP-beleggingsmix. Dit is één mix met een vaste verdeling van 35% zakelijke waarden (zoals aandelen) en 65% vaste waarden (zoals obligaties). De CVP-beleggingsmix is niet toegesneden op uw persoonlijke omstandigheden, maar is speciaal ingericht voor het collectief en de fase waarin u (bijna) met pensioen bent. Het bestuur van SNPS stelt de CVP beleggingsmix zorgvuldig vast. Dat gebeurt met behulp van een wettelijk voorgeschreven, gedegen 'Asset and Liability Management' studie (ALM).
Het bestuur herhaalt de ALM regelmatig, in elk geval elke 3 jaar en bekijkt of de CVP beleggingsmix naar aanleiding van de uitkomsten van de ALM moet worden aangepast. Er wordt belegd in institutionele beleggingsfondsen. Deze fondsen brengen minder kosten in rekening dan beleggingsfondsen voor particulieren. Meer informatie over de beleggingsmix voor het CVP vindt u tezijnertijd op uw persoonlijke SNPS-pensioenportaal.

Hoe worden de scenario’s 'slecht weer', 'verwacht' en 'mooi weer' vastgesteld?

We zijn verplicht gebruik te maken van de door DNB aangeleverde rendementen op vastrentende waarden en aandelen. Hierbij moet worden opgemerkt dat voor prognoses jaar op jaar, hetzelfde rendement gehanteerd moet worden. Voor het 'mooi weer'-scenario is dit jaarlijks rond de 4% op vastrentende waarden en meer dan 10% op aandelen. Voor het 'verwacht'-scenario is dit jaarlijks rond de 1% op vastrentende waarden en 3% op aandelen. Voor het 'slecht weer'-scenario is dit jaarlijks rond de -1,5% op vastrentende waarden en -6% op aandelen.

Wat gebeurt er als ik overlijd tijdens CVP opbouw met het nabestaandenpensioen?

Het nabestaandenpensioen vóór pensionering is verzekerd op risicobasis, inkoop in CVP heeft geen invloed op de dekking van deze verzekering. Bij overlijden ná pensionering is het variabel partnerpensioen beschikbaar voor uw partner na uw overlijden, tenzij u er (in overleg met uw eventuele partner) voor kiest om het partnerpensioen uit te ruilen voor een hoger variabel ouderdomspensioen.

Wat gebeurt er als ik (eerder) stop met werken?

Dit betekent dat er geen premies meer worden ingelegd. Het pensioenkapitaal dat u hebt opgebouwd in de IDC-regeling blijft voor u belegd. Dit heeft verder geen gevolgen voor uw (mogelijke) deelname aan het CVP. Bij (keuze voor) deelname in het CVP gaat de jaarlijkse omzetting van een gedeelte van uw IDC-kapitaal naar het CVP gewoon door, totdat u met pensioen gaat.

Kan ik bijstorten?

Nee, het is niet mogelijk vrijwillige bijdragen te doen bij SNPS.

Ik ontvang een variabel pensioen van SNPS (CVP). Moet ik daarover belasting betalen?

Dat hangt ervan af. Als u aangifte in Nederland moet doen, geldt het volgende:

Shell netto pensioenregeling
Pensioen dat u ontvangt vanuit uw deelname aan de Shell netto pensioenregeling hoeft u niet op te geven bij uw belastingaangifte. Niet in box 1 (inkomstenbelasting) en niet in box 3 (vermogensrendementsheffing). Het maakt daarbij niet uit of u heeft gekozen voor een variabel of een vast netto pensioen.

SNPS bruto pensioenregeling
Pensioen dat u ontvangt vanuit uw deelname aan de SNPS bruto regeling moet u wél opgeven voor de inkomstenbelasting (box1). Het maakt niet uit of u hebt gekozen voor een variabel of een vast pensioen. U ontvangt een jaaropgave van SNPS (variabel pensioen) of van uw externe pensioenuitvoerder (vast pensioen).

Wat betekent verhoging van de pensioenleeftijd naar 68 jaar?

Het gaat om een fiscale beperking voor de pensioenopbouw. Hoe Shell deze wetswijziging wil doorvoeren in de pensioenregeling is nog niet bekend. Mocht de pensioenleeftijd opschuiven naar 68, dan zal ook de omzetting van het individuele IDC-kapitaal naar het CVP hierop worden aangepast. Dat zou betekenen: start deelname in het CVP vanaf leeftijd 58 en jaarlijkse omzetting in maximaal 10 jaar tot pensioenleeftijd 68.