Beleid

Inleiding

Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS) beheert pensioenaanspraken voor (voormalige) werknemers van Shell die op of na 1 juli 2013 in dienst zijn getreden. SNPS vindt het belangrijk dat alle belanghebbenden van het fonds zich vertegenwoordigd weten. Waar dat kan streeft SNPS ernaar dat het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan een afspiegeling zijn van het actuele deelnemersbestand.

Diversiteitsbeleid
Beloningsbeleid

Diversiteitsbeleid

Uitgangspunten diversiteitsbeleid SNPS

Diversiteit binnen de organen van SNPS wordt nadrukkelijk nagestreefd vanuit het besef dat het de horizon van het one-tier Bestuur en het Verantwoordingsorgaan verbreedt en daardoor een beter bestuur (met daarbinnen intern toezicht) respectievelijk een betere verantwoordingsfunctie met zich meebrengt. Diversiteitsbeleid is daarmee een kernelement in de samenstelling van de organen van SNPS. Bij de samenstelling en de opvolging van het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan van SNPS wordt daarom naast de vereiste deskundigheid, competenties en professioneel gedrag, rekening gehouden met diversiteit zoals beschreven in de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid, die op 1 januari 2014 in werking is getreden.
Voor de bezetting en opvolging van het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan wordt gestreefd naar:
  • verscheidenheid aan vaardigheden, culturen en zienswijzen, waarbij de leden van het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan een redelijke afspiegeling vormen van de belanghebbenden in SNPS
  • een goede mix van mannen en vrouwen
  • ten minste één lid onder en ten minste één lid boven de veertig jaar
Bij deze doelstellingen dient wel gerealiseerd te worden dat Shell een olie- en gasbedrijf is met traditioneel (en nog steeds) veel meer mannen dan vrouwen. Voor SNPS geldt tevens dat het pensioenfonds recent gestart is (1 juli 2013), waardoor SNPS medio 2014 nog geen pensioengerechtigden kent.   N.B. op grond van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen is per 1 juli 2014 statutair ruimte gecreëerd voor vertegenwoordigers van pensioengerechtigden. Zolang het aantal pensioengerechtigden echter nog geen 10% of meer bedraagt van het aantal deelnemers en pensioengerechtigden tezamen, is feitelijk nog geen sprake van bestuurders namens deze geleding. Hetzelfde geldt voor de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan.   Een andere dimensie van diversiteit is complementariteit; het elkaar aanvullen vanuit een diversiteit aan deskundigheid en competenties. Dit leidt tot een completer bestuur (met daarbinnen een effectief intern toezicht) en verantwoordingsfunctie.   In de profielschetsen voor kandidaat-leden voor het Bestuur zijn bovengenoemde vereisten voor diversiteit opgenomen. Hetzelfde geldt voor de competentievisie van het Verantwoordingsorgaan. Het Bestuur toetst voorgedragen kandidaten voor organen van SNPS mede aan de hand van de diversiteitsdoelstellingen.

Diversity en Inclusion (D&I) binnen Shell

Het diversiteitsbeleid van SNPS sluit aan bij het zogenoemde Diversity en Inclusion (D&I) beleid van de Shell Groep. D&I is een permanent proces dat gericht is op het recht doen aan de verscheidenheid van mensen, en hen ruimte geeft in hun werk. Het verwijdert obstakels, zodat iedere medewerker hoe verschillend hij of zij ook is een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de activiteiten van Shell. 'Diversity' betekent alle manieren waarop mensen van elkaar verschillen. Daarbij gaat het om een verscheidenheid aan zichtbare verschillen zoals leeftijd, geslacht, etniciteit en fysieke gesteldheid. Maar ook de onzichtbare verschillen zoals levensovertuiging, religie, nationaliteit, levenservaring, seksuele geaardheid enz. Zo zijn binnen Shell in Nederland verschillende netwerken actief, zoals het Shell Vrouwen Netwerk, Young Shell, het Shell Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender (LGBT) Netwerk, het Shell enAble Netwerk voor medewerkers met zintuiglijke beperking, het Shell Middle East and North Africa Netwerk en het Shell Asia-Pacific Netwerk. 'Inclusion' staat voor een werkomgeving waar verschillen tussen mensen worden gewaardeerd, waar een ieder de kans krijgt zichzelf te zijn binnen de waarden, normen en principes van Shell, en waar zijn of haar vaardigheden en talenten tot ontwikkeling kunnen komen. Inclusion leidt tot een organisatie waarin mensen betrokken zijn op elkaar en op de onderneming. Dit is niet alleen goed voor de motivatie van betrokken medewerkers maar zorgt ook voor ecomische meerwaarde. De jaarlijkse Shell People Survey bevat vragen over D&I die tezamen de D&I Index vormen. De vragen hebben betrekking of er sprake is van een werkomgeving waar verschillende waarden en perspectieven worden gewaardeerd en die vrij is van discrimininatie en belediging. De laatste jaren is er een zichtbare verbetering op deze punten.  

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid pensioenfondsen algemeen

De Pensioenwet stelt dat pensioenfondsen een beleid inzake beloningen voeren dat niet aanmoedigt tot het nemen van meer risico’s dan voor fondsen aanvaardbaar is. Naast de Pensioenwet schrijft ook de Code Pensioenfondsen voor dat een pensioenfonds een beheerst en duurzaam beloningsbeleid voert. Het pensioenfonds legt het beleid met betrekking tot beloning schriftelijk vast en maakt dit ook openbaar.

Doelgroep beloningsbeleid SNPS

Voor SNPS zijn de regels rondom het beloningsbeleid in de pensioensector van toepassing op bestuurders van SNPS die niet (meer) werkzaam zijn bij Shell. In de praktijk betreft dit met name bestuurders die gepensioneerd zijn. Bestuursleden die in dienst zijn van Shell ontvangen geen bezoldiging vanuit SNPS. Zij worden geacht hun bestuurslidmaatschap te combineren met hun reguliere baan. Hetzelfde geldt voor de leden van het Verantwoordingsorgaan (VO) die werkzaam zijn bij Shell. Alle VO-leden van SNPS zijn op dit moment in dienst van Shell.
SNPS heeft geen medewerkers in dienst. Shell Pensioenbureau Nederland (SPN) verzorgt de bestuursondersteuning van SNPS. SPN is een dochtermaatschappij van Shell en valt daarmee onder het algemene arbeidsvoorwaardenbeleid van Shell. SNPS zorgt er verder voor dat het beloningsbeleid van partijen aan wie taken zijn uitbesteed, minimaal voldoet aan de criteria van het beloningsbeleid van SNPS. Het beloningsbeleid is een vast onderdeel van de contractafspraken bij het sluiten of verlengen van een uitbestedingsovereenkomst.

Context beloningsbeleid SNPS

SNPS vervult als nieuw pensioenfonds van een van de grotere werkgevers van Nederland een voortrekkersrol in de pensioensector. Bestuursleden van het fonds dienen 'best of class' te zijn, zodat SNPS deze verantwoordelijkheid kan waarmaken. Het beloningsbeleid is hiervan een afspiegeling. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de wettelijke eisen ten aanzien van geschiktheid voor bestuursleden. SNPS gaat hier verantwoord en zorgvuldig mee om.

Criteria beloningsbeleid SNPS

In het kader van de wettelijke eisen voor beheerst beloningsbeleid heeft het bestuur van SNPS met betrekking tot het beloningsbeleid de volgende criteria vastgelegd:
  • Het beloningsbeleid van bestuursleden van SNPS die niet (meer) in dienst zijn van Shell, is in overstemming met de doelstellingen van SNPS en is passend gelet op de omvang en organisatie van het fonds en de aard, complexiteit en reputatie van de Shell-onderneming waarvoor het fonds de regeling uitvoert.
  • De beloning voor bestuurders zonder dienstbetrekking bij Shell staat in redelijke verhouding tot de gedragen verantwoordelijkheid, de aan de functie gestelde (geschiktheids)eisen en het tijdsbeslag.
  • Bij tussentijds ontslag van bestuurders zonder dienstbetrekking bij Shell wordt geen ontslagvergoeding door SNPS verstrekt.
  • Er is geen sprake van bestuurdersbeloningen die gerelateerd zijn aan de financiële resultaten van SNPS. Eventuele negatieve prikkelwerking is dan ook niet aan de orde.
  • Bestuurders in dienstbetrekking van Shell vallen onder het algemene arbeidsvoorwaardenbeleid van Shell en ontvangen geen (aanvullende) beloning vanuit SNPS. Daarmee is geen sprake van beloningscomponenten waarmee meer risico’s worden genomen dan voor het pensioenfonds aanvaardbaar zijn.
  • Medewerkers van SPN zijn niet in dienst bij SNPS en vallen daarmee niet onder het beloningsbeleid van SNPS, maar onder het algemene beloningsbeleid van de Shell-groep.
  • Het beloningsbeleid van partijen aan wie SNPS taken heeft uitbesteed, voldoet minimaal aan de criteria van het beloningsbeleid van SNPS.