Extern toezicht

Extern toezicht op SNPS​

De Nederlandsche Bank (DNB)
DNB houdt toezicht op het SNPS. Dit toezicht is vastgelegd in de Pensioenwet en omvat onder meer de statuten, de reglementen, de uitvoeringsovereenkomst van SNPS met de werkgever en de financiële opzet van SNPS. Verder toetst DNB de betrouwbaarheid en geschiktheid van de bestuursleden van SNPS.
Ook worden de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN) en de uitvoering daarvan, de jaarstukken en overige relevante bescheiden van SNPS door DNB beoordeeld.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM houdt toezicht op het gedrag van het Pensioenfonds ten aanzien van de wettelijk verplichte informatieverstrekking. Doel van die informatie is het verhogen van het bewustzijn over de individuele pensioenvoorziening, zodat (gewezen) deelnemers, (gewezen) partners en pensioengerechtigden een goed inzicht kunnen krijgen in hun pensioen.

Waarmerkend actuaris
De externe of waarmerkend actuaris is onafhankelijk van SNPS. Hij geeft jaarlijks een verklaring af of SNPS heeft voldaan aan de eisen omtrent solvabiliteit (mate waarin een instelling in staat is om aan financiële verplichtingen te voldoen) en prudent beleggen (een verantwoorde afweging tussen risico en rendement) die in de Pensioenwet zijn vastgelegd. Hiertoe worden alle door de waarmerkend actuaris noodzakelijk geachte controles uitgevoerd.

Onafhankelijke accountant
De onafhankelijke accountant geeft jaarlijks een controleverklaring af bij de door SNPS gepubliceerde jaarrekening en bij de jaarlijkse DNB staten. Hieraan voorafgaand worden alle hiertoe door de onafhankelijke accountant noodzakelijk geachte controles uitgevoerd.
​​​​