Organisatie van SNPS

De officiële naam van SNPS is: Shell Nederland Pensioenfonds Stichting. Het is een stichting naar Nederlands recht, statutair gevestigd aan de Carel van Bylandtlaan 30, 2596 HR Den Haag. SNPS is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24098177.

Bestuur
SNPS wordt bestuurd door een bestuur. In dit bestuur zitten zowel toezichtende (niet-uitvoerende) bestuurders als bestuurders die het beleid uitvoeren. Toezichthoudende bestuurders houden toezicht op de uitvoering van het beleid door de uitvoerende bestuurders. Dit bestuursmodel wordt een 'one-tier board' genoemd.


Peter Westgeest, Garmt Louw, Nicole van der Toorn, Stefan Tabak, Ewald Breunesse, Hein van den Wildenberg en Janwillem Bouma.


Toezichthoudende bestuursleden
Onafhankelijk voorzitter Vertegenwoordigers werkgevers Vertegenwoordigers werknemers
Garmt Louw​ ​Peter Westgeest ​Ewald Breunesse
 ​ ​Hein van den Wildenberg ​Nicole van der Toorn

Uitvoerende bestuursleden
Janwillem Bouma ​Stefan Tabak

Het bestuur van het pensioenfonds wordt gevormd door 2 uitvoerende en 5 toezichthoudende bestuursleden.
De toezichthoudende bestuursleden zijn als volgt verdeeld:

  • een onafhankelijk voorzitter die geen vertegenwoordiger is van de belanghebbenden bij SNPS
  • 2 werkgeversvertegenwoordigers
  • 2 werknemersvertegenwoordigers

De onafhankelijk voorzitter bewaakt de evenwichtige afweging van belangen in de besluitvorming, en de besluitvormings- en adviesprocedures. Verder bepaalt de onafhankelijk voorzitter de agenda van de overleggen van het Bestuur als geheel en van de overleggen van de niet-uitvoerende bestuursleden. De niet-uitvoerende bestuursleden waaronder de onafhankelijk voorzitter, zijn verantwoordelijk voor het bepalen van het beleid van SNPS. Ook houden zij toezicht op de uitvoering van het beleid door de uitvoerende bestuurders.

De uitvoerende bestuurders zijn in dienst bij Shell Pensioenbureau Nederland (SPN). Het zijn niet-directe vertegenwoordigers van de belanghebbenden van SNPS. Zij zijn verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en de dagelijkse leiding van het pensioenfonds. Alle bestuursleden moeten voldoen aan de wettelijke eisen van geschiktheid en betrouwbaarheid.

Intern Toezicht
In het bestuursmodel van de one-tier board houden de niet-uitvoerende bestuurders, waaronder de onafhankelijk voorzitter, toezicht op de uitvoerende bestuurders. De niet-uitvoerende bestuurders beoordelen de procedures en processen binnen SNPS. Ook letten zij op de wijze waarop leiding wordt gegeven aan SNPS en hoe door de uitvoerende bestuurders wordt omgegaan met risico's. De niet-uitvoerende bestuurders stellen jaarlijks een rapportage van het interne toezicht op. De bevindingen van de niet-uitvoerende bestuurders worden in het jaarverslag opgenomen.

Verantwoording
Het Bestuur van SNPS legt jaarlijks verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid, de uitvoering daarvan en over de beleidskeuzes voor de toekomst. Verder heeft het verantwoordingsorgaan adviesrechten.
In het verantwoordingsorgaan zijn de werkgever en deelnemers vertegenwoordigd. Het bestaat uit 6 leden.


Hans van Gulik, Amanda Pouwel ('inleerder'), Niek Kroeze, Marije Verbeek en Wilbert Huijbens. Op de foto ontbreken: Chris Laurens en Jessica Kroeze.


Werkgeversvertegenwoordigers Werknemervertegenwoordigers
W.A.E. Huijbens, voorzitter ​H.J. van Gulik
​J.E. Kroeze A.K. Kroeze
​​C.R. Laurens
​​M.A. Verbeek

Vertegenwoordigers voor de pensioengerechtigden zullen in het verantwoordingsorgaan worden benoemd zodra het aantal pensioengerechtigden 10% of meer bedraagt van het totale deelnemersbestand. Op dit moment is dat nog niet het geval.