Taken en bevoegdheden

De hoofdtaken en bevoegdheden van het bestuur en het verantwoordingsorgaan.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur
Taken
De hoofdtaak van het bestuur is het besturen van SNPS. Het bestuur heeft daarbij een aantal specifieke taken, zoals:
  • het up-to-date houden van de statuten en reglementen
  • het vaststellen van het taakgebied van SNPS en van de niet-uitvoerende en de uitvoerende bestuurders
  • het vaststellen van de premie(s)
  • het vaststellen van het uitbestedings – en communicatiebeleid
  • het vaststellen van de jaarstukken en de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN)
  • periodiek overleg met DNB en AFM
Bevoegdheden
De bevoegdheid van het bestuur om zijn taken uit te voeren is gebaseerd op de wet (het Burgerlijk Wetboek en de Pensioenwet) en op de statuten en de reglementen van SNPS. Alle bevoegdheden van het bestuur die niet zijn opgedragen aan de uitvoerende bestuurders of de onafhankelijk voorzitter komen toe aan het bestuur als geheel.

Verantwoordelijkheden
Het bestuur moet ervoor zorgen dat alle relevante wettelijke bepalingen, regels en overeenkomsten worden nageleefd. Verder moet het bestuur ervoor zorgen dat de bepalingen van de statuten en reglementen worden nageleefd en dat het beleid ook wordt uitgevoerd zoals dat in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN) is vastgelegd.

Taken en bevoegdheden verantwoordingsorgaan
Taken
Het verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over de manier waarop het bestuur het Pensioenfonds leidt, over het beleid en over de manier waarop het bestuur het beleid uitvoert alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst. Hiernaast heeft het verantwoordingsorgaan specifieke adviesrechten.

Bevoegdheden
De bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan om zijn taken uit te voeren zijn gebaseerd op de Pensioenwet en op de Statuten van het Pensioenfonds.
De taken en bevoegdheden staan beschreven in de Competentievisie Verantwoordingsorgaan Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS).
​​​