Premie netto pensioen

Wanneer uw pensioengevend salaris boven het toegestane fiscale maximum uitkomt, ontvangt u maandelijks een leeftijdsafhankelijke toelage van Shell. Deze toelage is bedoeld om als premie in te leggen in de netto pensioenregeling. Deelnemers in het buitenland ontvangen de toelage netto, na aftrek van een fictief belastingtarief. U bent niet wettelijk verplicht om de toelage te gebruiken voor de opbouw van een netto pensioen. Gebruikt u de toelage niet voor een netto pensioenvoorziening, maar spaart of belegt u zelf, dan kunt u geen gebruik maken van de fiscale vrijstelling in box 3.

Premie-inleg netto pensioenregeling
De maximaal toegestane netto premie-inleg is leeftijdsafhankelijk. Naarmate de pensioendatum meer in zicht komt, stijgt het percentage dat u maximaal kunt inleggen. De Shell premie-inleg stijgt mee met deze verhogingen. Uw eigen bijdrage is ongeacht uw leeftijd 2% bruto (of 0,96% netto), de rest van de inleg komt voor rekening van Shell.

In de onderstaande tabel is de netto inleg per leeftijdscategorie weergegeven. De tabel wordt toegepast op het deel van uw pensioengevend salaris boven het fiscaal toegestane maximum.

Leeftijd  Eigen bruto bijdrage* Shell bruto inleg  Totale bruto inleg   ​ Totale netto inleg 
​15-19 ​2,00% ​  6,55%   8,55%   ​4,10%
​20-24 ​2,00% ​  8,00% 10,00% ​  4,80%
​25-29 ​2,00% ​  9,46% 11,46% ​  5,50%
30-34 ​2,00% 10,96% 12,96%   6,20%
35-39 ​2,00% 12,80% 14,80%   7,10%
40-44 ​2,00% 15,09% 17,09%   8,20%
45-49 ​2,00% 17,80% 19,80%   9,50%
50-54 ​2,00% 20,71% 22,71% 10,90%
55-59 ​2,00% 24,05% 26,05% 12,50%
60-64 ​2,00% 28,00% 30,00% 14,40%
65-66 ​2,00% 30,71% 32,71% 15,70%
Januari 2017

* De eigen bijdrage van 2% bruto, komt overeen met de in het reglement aangegeven netto bijdrage van 0,96%.

Voorbeeld
Een deelnemer van 52 jaar ontvangt een bruto toelage van Shell ter grootte van 20,5%. Samen met de eigen bijdrage is de totale bruto inleg 22,5% van het bruto pensioengevend salaris boven het fiscale maximum. Na aftrek van 52% belasting, is totale premie die voor deze deelnemer netto wordt ingelegd 10,8% van het bruto salaris.

Een klein deel van de totale ingelegde premie wordt gebruikt voor het verzekeren van het risico op overlijden (als u een partner hebt). Ook voortzetting van de opbouw van uw pensioenkapitaal bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid wordt daarmee gerealiseerd. Als u geen partner hebt, wordt er geen partnerpensioen verzekerd en wordt geen risicopremie voor partnerpensioen ingehouden.

De netto ingelegde premie wordt belegd. Met het netto pensioenkapitaal dat u op die manier opbouwt, koopt u op pensioendatum een pensioenuitkering aan bij een externe pensioenverzekeraar. Van te voren is niet bekend hoeveel pensioen deze premie oplevert. De hoogte van de pensioenuitkering hangt voornamelijk af van de hoogte van de premie, de beleggingsresultaten en de rente op het moment dat u het pensioen inkoopt.